Asmens duomenų apsauga

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Pateikiant mums savo CV ar bet kokią kitą asmeninę informaciją, būtina susipažinti su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir patvirtinti, kad su jomis sutinkate.

Asmens SUTIKIMAS dėl Asmens duomenų tvarkymo

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi pagal toliau aprašytus principus:

 

Mes, PRIMUM ESSE, tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikysimės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Atsakingai žiūrime į Jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl rinksime ir tvarkysime tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą - vadovų paiešką, personalo atranką ir kompetencijų vertinimą.

Asmens duomenis mes tvarkysime teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, sieksime, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami kitiems asmenims be teisėto pagrindo ir Jūsų žinios.

 

Kokiu tikslu mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?

Mes, teikdami vadovų paieškos, personalo atrankos ir kompetencijų įvertinimo paslaugas, tvarkysime Jūsų asmens duomenis siekdami įvertinti, kiek Jūs atitinkate darbo pasiūlymus, ir pristatyti Jus savo klientams - darbdaviams. Tam mes ir mūsų klientai turime įvertinti, kaip Jūsų išsilavinimas, patirtis, asmeninės ir kitos savybės atitinka darbdavio reikalavimus.

 

Kokius asmens duomenis mes tvarkysime?

Siekdami aukščiau įvardintų tikslų mes galime tvarkyti šiuos duomenis: Jūsų vardą, pavardę, miestą, išsilavinimą, patirtį, profesiją, dabar užimamas ir anksčiau užimtas pareigas, asmenines bei kitas savybes, el.pašto adresą, telefono numerį bei kitą informaciją, kurią Jūs pateiksite savo CV. Taip pat - Jūsų bendravimo su mumis ir klientu informaciją, Jūsų atlygio lūkesčius, apibendrintus Jūsų vertinimo bei testų, kuriuos Jūs pildysite, rezultatus ir kt.

 

Iš kur mes rinksime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes gausime iš skirtingų šaltinių. Dažniausiai – iš Jūsų paties, kai Jūs mums pateiksite savo gyvenimo aprašymą, dalyvausite pokalbiuose su mumis ir klientu, atsakinėsite į klausimus, atliksite užduotis ir testus, bendrausite telefonu, el.paštu ar kitomis ryšio priemonėmis ir kt.

Jūsų duomenis mes taip pat gausime iš trečiųjų asmenų, pvz. Jūsų buvusių kolegų, darbdavių ar pažįstamų. Šiais būdais informaciją ir duomenis apie Jus mes rinksime tik Jums su tuo sutikus ir Jus iš anksto apie tai informavę.

Jūsų duomenis mes rinksime ir iš kitų šaltinių, pvz. viešai prieinamos informacijos internete, interneto svetainių, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių, duomenų registrų ir pan.

Visais būdais gautus duomenis mes apjungsime siekdami turėti išsamią ir teisingą informaciją apie Jus.

 

Kam mes perduosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes perduosime mūsų klientams – darbdaviams. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojai. Klientams mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų, nei tvarkysime šio sutikimo pagrindu. Su klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.

Prieš perduodami Jūsų duomenis klientui, kiekvieną kartą mes Jus informuosime apie darbo pasiūlymą. Jūsų duomenis perduosime tik gavę Jūsų sutikimą.

Esant reikalui, Jūsų asmens duomenis mes perduosime techninių ir kitų paslaugų teikėjams, kurie mums teikia paslaugas, reikalingas mūsų veiklai vykdyti, pvz. debesų kompiuterijos paslaugų teikėjams ir kt.

 

Kiek laiko mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime ne ilgiau nei 10 metų nuo šio sutikimo gavimo dienos. Jei Jūs bet kuriuo metu pareikšite pageidavimą, kad mes nustotume tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes tai padarysime.

Archyvavimo, sutarties su savo klientu vykdymo tikslais mes galime saugoti Jūsų sutikimo davimo faktą bei su paslaugos suteikimu susijusius duomenis tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant turėti galimybę apginti teisinius įmonės interesus.

Mes saugosime įrašą apie Jūsų sutikimo atšaukimą bei kitus būtinus identifikavimo duomenis (Jūsų vardą, pavardę, el. paštą), kad galėtume laikytis įsipareigojimo Jūsų netrukdyti su darbo pasiūlymais. Saugojimo terminas - iki 10 metų nuo šio sutikimo galiojimo pabaigos ar sutikimo atšaukimo dienos.

 

Kaip su mumis susisiekti?

Visais Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais gali kreiptis PRIMUM ESSE konsultantę Jovitą Jucienę (jovita@primumesse.lt).

 

Norėdami grįžti prie CV pateikimo tiesiog uždarykite šį langą.