Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos politika

Privatumo politika

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. Kas yra šis dokumentas?

1.1. Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir saugome bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

1.3. Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.

2. Kas mes?

2.1. Mes – PRIMUM ESSE, įmonės kodas 122708864, buveinės adresas - A. Juozapavičiaus 6/2 D korpusas, Vilnius. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

2.2. Daugiau informacijos visais šioje Privatumo politiko aptariamais klausimais Jums pateiks įmonės administracija, su kuria galite susisiekti el. paštu info@primumesse.lt .

3. Kokių principų mes laikomės?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba jie sunaikinami;

e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;

g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

a) kai Jūs juos pateikiate mums pats mums teikiant savo klientams darbuotojų paieškos, atrankos  bei kandidatų įvertinimo paslaugas. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis kai atsiunčiate mums savo CV, motyvacinius laiškus, registruojatės mūsų interneto svetainėse, bendraujate su mumis (ar su mūsų klientais) telefonu, el. paštu ar susitikimų metu, atsakinėjate į mūsų pateiktus klausimynus, atliekate personalo atrankos užduotis ar įvertinimo testus. Jums susisiekus su mumis raštu ar e. paštu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

b) kai darbuotojų paieškos paslaugų savo klientams teikimo tikslu Jūsų asmens duomenis renkame iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui darbo paieškos portalų, kuriuose Jūs patalpinote savo gyvenimo aprašymą (CV), socialinių tinklų, pvz. LinkedIn, kuriuose Jūs viešai skelbiate informaciją apie save, ir pan.

c) kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų (pvz. esamų ar buvusių darbdavių, kitų asmenų, įskaitant ir jūsų nurodytų asmenų pateiktų rekomendacijų, iš pačio mūsų kliento, kuriam teikiame paslaugą, įdarbinimo agentūrų ir kt.).

d) kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis svetainėmis. Kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis interneto svetainėmis, tam tikra informacija (pvz. interneto adresas (IP) naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje ir pan.) yra renkama automatiškai.

e) kai mokymo paslaugų teikimo tikslu Jums ir mūsų klientams Jūsų asmens duomenis pateikia mūsų klientas – įmonė užsakanti mokymus – arba kai jus pats pateikiate savo duomenis registruodamasis į mūsų organizuojamus mokymus.

4.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis surinktais Jums teikiant mūsų paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

 5. Kokias tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

5.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

a) Personalo paieškos ir personalo valdymo paslaugų teikimo mūsų klientams tikslu. Mes  tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami kokybiškai teikti mūsų paslaugas (vadovų paieška, personalo atranka, kompetencijos vertinimas, įdarbinimo konsultacijos ir kt. personalo valdymo paslaugos) mūsų klientams, Jums ir kitiems asmenims: t.y. surasti mūsų klientų poreikius atitinkančius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti ar kandidatai tinka siūlomam darbui ir pristatyti kandidatus darbdaviams (mūsų klientams); įvertinti išorinių arba įmonės vidinių kandidatų tinkamumą, planuojant jų įdarbinimą, apmokymą, ugdymą, karjerą ir pan.

Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz. Jūsų CV pateiktus duomenis, bendravimo, atrankos arba įvertinimo metu surinktus duomenis ir kt.), duomenis surinktus Jums naudojantis mūsų ir kitomis interneto svetainėmis, duomenis gautus iš kitų asmenų (pvz. esamų arba buvusių darbdavių, ar kitų jūsų nurodytų asmenų rekomendacijų), viešai prieinamų šaltinių (socialinių tinklų pvz. Linkedin, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame savo klientams – darbdaviams, kurie ieško konkrečiai pareigybei tinkamiausių darbuotojų. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojais. Klientams mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šios Privatumo politikos pagrindu. Su klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 10 metų nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą pateikėte mums savo duomenis ar juos atnaujinote, nebent esame gavę Jūsų atskirą sutikimą duomenis saugoti ilgiau.

b) Kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai personalo paieškai ir atrankai, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius pačius asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu, teikiame juos tiems patiems asmenis ir saugome juos tokį patį terminą, kaip nurodyta  5.1(a) punkte.

c) Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pasiūlyti Jums savo, su mumis susijusių asmenų ir mūsų partnerių prekes ir paslaugas, tobulinti savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el.pašto adresą, telefono numerį.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome iki sutarties su Jumis galiojimo termino pabaigos, nebent yra gautas Jūsų sutikimas Asmens duomenis saugoti ilgiau.

d) Įmonės darbuotojų darbo ir darbuotojų veiklos administravimo tikslu. Tiek kiek mus tai įpareigoja ar leidžia atlikti teisės aktai, mes tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis. Savo darbuotojų asmens duomenis tvarkome Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo apraše nustatyta tvarka.

e) Sutarčių vykdymo tikslu. Siekdami identifikuoti klientą ar tiekėją, vykdyti produktų, sprendimų prekybos, paslaugų teikimo veiklą, apdoroti ir administruoti kliento ar tiekėjo užsakymus, išrašyti klientui ar priimti tiekėjo apskaitos dokumentus, spręsti su klientui įdiegto produkto, sprendimo ar suteiktų paslaugų apimtimi susijusias problemas, vykdyti kitus Bendrovės, kaip pardavėjo ar pirkėjo, ar paslaugų teikėjo ar pirkėjo, įsipareigojimus, tvarkome asmens duomenis.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens identifikacinį numerį (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodą arba užsienio valstybės piliečio asmens kodą ar kitą identifikavimo numerį), gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai potencialus klientas ar tiekėjas, kurį atstovauja duomenų subjektas, siekia sudaryti sutartį su Bendrove ar sutarties, sudarytos tarp kliento ar tiekėjo, kurį atstovauja duomenų subjektas, ir Bendrovės, vykdymo metu.

f) Personalo atrankos į Įmonės siūlomas darbo vietas Įmonės tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis norėdami surasti mūsų poreikius atitinkančius kandidatus dirbti pas mus, tuo tikslu atlikti personalo atranką - atrinkti bei įvertinti, ar kandidatai tinka mūsų siūlomam darbui.

Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz. Jūsų CV pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kt.), surinktus Jums naudojantis mūsų ir kitomis interneto svetainėmis ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz. esamų ar buvusių darbdavių ar pažįstamų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 10 metų nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą pateikė mums savo duomenis ar juos atnaujinote, nebent esame gavę Jūsų atskirą sutikimą duomenis saugoti ilgiau.

g) Kandidatų dirbti Įmonėje duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai personalo atrankai mūsų Įmonėje, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti mūsų Įmonės poreikius atitinkančius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti ar kandidatai tinka mūsų siūlomam darbui.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius pačius asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu ir saugome juos tokį patį terminą, kaip kad nurodyta 5.1(f) punkte.

h) Įsiskolinimų administravimo tikslu.

Šiuo tikslu tvarkome Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, iš viešai prieinamų šaltinių (pvz. Gyventojų registro, trečiųjų asmenų teikiamų duomenų ir kt.) ir iš trečiųjų asmenų.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame skolą administruojančios ir (ar) išieškančioms įmonėms.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome iki įsiskolinimo administravimo (skolos likvidavimo) pabaigos bei atsižvelgiant į teisės aktų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų) nustatytus ieškinio senaties terminus.

i) Mokymo paslaugų teikimo tikslu. 

Šiuo tikslu (mokymų organizavimas, registravimas į mokymus, informacijos apie mokymų datą, laiką, vietą suderinimas, dalyvių sąrašo suderinimas, mokymo pažymėjimų išrašymas ir pan.)  tvarkome mokymų dalyvių vardą, pavardę, darbovietę (jeigu į mokymus siunčia darbdavys arba registruodamasis nurodo pats duomenų subjektas),  telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis, reikalingus mokymams suorganizuoti.

Asmens duomenys tvarkomi sutikimo arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu. Mokymo projekto administravimo tikslu šie duomenys gali būti saugomi iki 6 mėnesių po mokymo pabaigimo.

5.2. Jokiais kitais su aukščiau išvardintais tikslais nesuderinamais tikslais Jūsų asmens duomenų mes netvarkome.

6. Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?

6.1. Gavę Jūsų papildomą sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti.

6.2. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą.

6.3. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz. el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis).

6.4. Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

6.5. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6.6. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems arba daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tai Jūs galite padaryti šiais būdais:

a) pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujienlaiškyje paspaudžiant nuorodą „neprenumeruoti“ ar pan.), arba

b) atsiųsti mums prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus;

c) atvykę pas mus ir pateikę atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6.7. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.8. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

7. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

7.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

7.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

7.3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

8. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

8.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

8.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti bei kiek tai yra būtina siekiant turėti galimybę apginti teisinius įmonės interesus.

8.3. Privatumo politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

9. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

9.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.

9.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į interneto svetaines – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į interneto svetaines susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

9.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

10. Išorinės svetainės

10.1. Interneto svetainėse gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

11. Kokias teises Jūs turite?

11.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

11.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

b) valstybės saugumą ar gynybą;

c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

11.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

11.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo dienos. Jeigu prašymas būtų sudėtingas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo reikalavimo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą ir nurodysime to priežastis.

11.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 11.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

11.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

11.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

12. Kam Jūs galite pateikti skundą?

12.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

12.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

13. Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?

13.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami interneto svetainėse. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos interneto svetainėse ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis interneto svetainėmis ir (ar) mūsų paslaugomis.

14. Kaip su mumis susisiekti?

14.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:

  • siunčiant paštu – PRIMUM ESSE, A. Juozapavičiaus 6/2 D korpusas, Vilnius;
  • siunčiant e. paštu – info@primumesse.lt .

Privatumo politikos paskelbimo/atnaujinimo data 2022 m. vasario 21 d.

 

Norėdami grįžti atgal tiesiog uždarykite šį langą.